Paromír & Tribelár (SK), Poetryamenita (AT), Zuzana Husárová (SK), Tóth Kinga (HU), Samčo, brat dážďoviek (SK), Thomas Havlik (AT), Jörg Piringer (AT)

  

Počas nultého ročníka festivalu sa predstavia rôznorodé prístupy k zvukovej poézii. Otvorí sa priestor pre realizáciu zvukovej poézie na Slovensku, a to aj v rámci medzinárodného kontextu, ktorý podnieti nové, originálne zvukovo-poetické prevedenia. ô tak obohatí oblasť literatúry a hudby o doteraz chýbajúci festival.

  

Festival zvukovej poézie ô 2014 prináša do prázdnej diery slovenskej zvukovej literatúry a hudby sonické performancie založené na jazykovej sonosfére zvukových básnikov a poetiek. Pod zvukovou poéziou si môžete predstaviť báseň, ktorej formou je sonické vyjadrenie a jej význam sa nachádza v zvukovom prevedení. Do uší sa vám dostanú zvukovo-poetické krajiny slov a ich výkrikov, šepotov, mľaskaní a iných prejavov, šumové artikulácie, hrdelná hlasitosť v poézii, literárno-zvukové improvizácie a kreatívna práca s hlasmi, nahrávkami a hudbou. Ide o umelecké formy, ktoré ponúkajú zvukovosť prostredníctvom výstavby hlások, kusov slov, hier so škálami medzi plynúcim hmkaním a naštrbujúcim krikom. Tieto formy budú vyjadrené prostredníctvom zvukovej kompozície, improvizácie alebo cez performanciu.

  

Nultý ročník bude prebiehať v spolupráci s editormi rakúskeho časopisu zvukovej poézie Huellkurven, ktorý bude na festivale predstavený pre slovenské publikum.

http://huellkurven.net

   

Viac o účinkujúcich:

 

 paromir, tribelar

Paromír & Tribelár: Diafragma
Medzi dňom a nocou, smútkom a radosťou, láskou a nenávisťou, medzi yin a yang je tenká čiara. Diafragma. Ten, kto stojí v strede, vidí všetko v absolútnom svetle pravdy. Mngola chlmsten adhesius!

 

Paromír a Tribelár spolu hrajú od dôb 486-iek a FastTrackera a odvtedy prešli rôznymi fázami spolupráce. Kombinujú plnokrvné elektronické beaty so samplingom a živými vstupmi synthov a spevu. Po niekoľkoročnej odmlke sa duo opäť stretáva, aby našlo svoj nový zvuk v spojení s poéziou.

 

 ENG:  There is a thin line between day and night, sadness and happiness, love and hate, yin and yang. Diaphragm. Who stands in the middle, sees everything in an absolute light of truth. Mngola chlmsten adhesius!

 

Paromír and Tribelár have been playing together since the age of Intel 486 and FastTracker and have gone through different phases of collaboration. They combine saturated electronic beats with sampling and live inputs of synths and singing. After a several years´ break, the duo meets again to find a new sound in the connection with poetry. 

 

 

 

 poetryamenita

Poertyamenita: -Curse me-bless me-release me-posses me-

Zhudobňujem transformáciu raja tohto sveta, ktorý sa dostáva do šedej zóny neistoty

  

Ako zvuková poetka sa dobre cítim pri experimentálnej, avant-gardnej, industriálnej a gotickej hudbe, preferujem kozmickú a spirituálnu hudbu a zjednocujem svoje (náhle) inšpirácie s novým svetom radosti pri počúvaní. Subliminálne slová zaklínam cestou v univerze drónu a noizu. Spolupracovala som s umelcami z celého sveta; s niektorými aj na albumoch, ako EP Night Falls, v roku 2013 som vydala sólové EP Divination. Tvorila som hudbu aj do audio hier (napr. Compositions for Dave Migmans`, “Communiques from the City of the Blind“).

 

EN:  I am setting to music the transformation of paradise of this earth which emerges into a gray zone of uncertainty.

 

As a sound poet, I feel comfortable with the experimental, avant-garde, industrial, goth, I do have a preference for cosmic and spiritual music, unifying my (sudden) inspirations to a whole new world of listening pleasure. Drifting through the universe of drone and noise, I spell my subliminal words. I have been working and producing musical experiences with artists from all over the world; various releases, with the latest collaboration and the solo EP being the first commercial. Some of my very own work is featured in audio plays (e.g. Compositions for Dave Migmans`, “Communiques from the City of the Blind“).

  

   

   Zuzana foto

Zuzana Husárová: eskapizmus

  

Naživo tvorené zvuky a manipulácia vopred nahraných hlások, slov, fráz a tónov. Vopred nahrané zvuky sú ovládané gestikuláciou rúk a prstov v priestore prostredníctvom senzora Leap Motion.

 

Zuzana Husárová (1983) je slovenská autorka a teoretička experimentálnej literatúry: zvukovej poézie, elektronickej literatúry (s Ľubomírom Panákom), transmediálnych projektov liminal a lucent (s Amaliou Roxanou Filip – knihy vizuálnej poézie, zvuková poézia, živé performancie), multimediálnej performancie Phenomena Research (so 4 umelcami).

www.zuz.husarova.net

https://soundcloud.com/tachykardia

   

EN: Live created sounds and a manipulation of the pre-recorded syllables, words, phrases and tones. The prerecorded sounds are manipulated by hands and fingers gestures in the space via Leap Motion Sensor.

  

Zuzana Husárová (1983) is a Slovak postdoc scholar and author of experimental literature: sound poetry, electronic literature (with Ľubomír Panák), transmedia projects liminal and lucent (with Amalia Roxana Filip – books of visual poetry, sound poetry, live performances), multimedia performance Phenomena Research (with four artists).

www.zuz.husarova.net

https://soundcloud.com/tachykardia

  

 

Kinga foto

Kinga Tóth: All Machine

All Machine je projekt vizuálnej a zvukovej poézie (2013-) a obsahuje aj živé vystúpenia naviazané na poéziu z  vychádzajúcej knihy All Machine. 

  

Kinga Tóth je filologičkou a učiteľkou nemeckého jazyka a literatúry, žurnalistkou a editorkou umeleckého časopisu Palócföld, organizátorkou kultúrneho programu. (Zvuková) poetka-ilustrátorka.  Textárka a frontmanka projektu Tóth Kína Hegyfalu. Členka vedenia Kruhu Józsefa Attilu, asociácie mladých maďarských básnikov, a členka viacerých umeleckých projektov a asociácií. 2013: štipendistka Solitude Akademie, Stuttgart. Knihy: ZSÚR (2013), vychádza Alle Maschine (2014 Stuttgart, Germany)

http://tothkinga.blogspot.de/

    

EN: All Machine is a visual and sound poetry project (2013-) and live performance according to the poetry of the upcoming book All Machine. 

  

Kinga Tóth is a philologist and teacher of German language and literature, communication specialist (journalist), copy editor of the art magazin Palócföld, cultural program organiser. (Sound) poet-illustrator.  Songwriter and front man of Tóth Kína Hegyfalu project. Member of the Leadership of József Attila Association for Young Writers and member of several art projects, associations. 2013: Fellow of the Solitude Akademie, Stuttgart (Literature) Books: ZSÚR (2013), upcoming. ALLE MASCHIENE (2014 Stuttgart, Germany) http://tothkinga.blogspot.de/

   

 

Samco

Samčo, brat dážďoviek: Slobodný nezávislý koncert 

Slovenský národný mashup s množstvom #yoloswagu, tým najlepším, čo dali mladé slovenské národné internety vs. vojny hračiek. Plno zvukového smogu z internetu, teraz naživo a jedine pre vás!

  

Hrávam popmusic pre mačky, obklopený množstvom plyšových hračiek, samplov a niekedy aj iných divných ľudí. Som nahrávací maniak a zbieram na internetoch zvuky, ktoré majú swag. Okrem toho mám rád aj všetko ostatné.

   

EN: Slovak national mashup with lots of #yoloswag, the best of young national Slovak internetz vs. toy wars. Loads of sound smog from the internet, now live and only for you!

 

I play popmusic for cats, accompanied by lots of plush toys, samples, and occassionally some other weird people. I am the recording maniac and I also like to collect #swaggy sounds from the internets. I like everything else as well. 

   

 

thomas_havlik

Thomas Havlik: Syllables-Shooter

Expresívna performancia zvukovej poézie kombinujúca naživo spracovaný hlas s vopred pripravenými mikro-kúskami písmen, alfabetických radov, foném a textových kusov. Tvorba jazykov podvedomia – a ich deštrukcia. Ako slová.

 

Thomas Havlik sa narodil v roku 1978 v Scheibbs v Dolnom Rakúsku, súčasne žije a pracuje vo Viedni. Autor, zvukový básnik, autor performancií a rádiového umenia. Publikuje v literárnych časopisoch a v rádiu. Spolu-editor online časopisu “huellkurven”, venovanému zvukovej poézii, poésie sonore, lautpoesie, noizovej poézii, zvukovo-textovej kompozícii, audio poézii atď. Okrem iného získal Stipendium für Literatur, 2011, BMUK; bol na rezidencii Renkum/Niederlande, 2012; vyhral Ö1-lyrikprice “Hautnah” 2013.

   

EN: An expressive soundpoetry performance combining voice live-processing with already prepared micropieces of letters, alphabetic strings, phonemes and text snippets. Creating languages of the subconsciousness – and destroying them. Like words.

 

Thomas Havlik, born 1978, in Scheibbs, Lower Austria, currently living and working in Vienna. Author, Soundpoet, Performance – and Radioworks. Releases in literary magazines and on radio. co-editor of the online magazin “huellkurven”, which is dedicated to sound poetry, poésie sonore, lautpoesie, noise poetry, sound-text composition, auditive poesie etc. at least: Stipendium für Literatur, 2011, BMUK; Residency Renkum/Niederlande, 2012; winner of the Ö1-lyrikprice “Hautnah” 2013.

 

   

Piringer foto

Jörg Piringer: darkvoice

darkvoice je obfuskácia jazyka. darkvoice je kódový rečník, ktorému nikto nerozumie, pretože jeho jazyk nikdy neexistoval. darkvoice je ultimátnou autocenzúrou, nerozlúštiteľnou správou. darkvoice  je zvuk nového usporiadania sveta, privátny jazyk internetu.

  

Jörg Piringer sa narodil v roku 1974. Žije vo Viedni. Člen Inštitútu pre transakustický výskum. Člen Vegetable Orchestra. Vyštudoval informatiku. Pracuje ako nezávislý umelec a výskumník v oblastiach elektronickej hudby, rádiového umenia, zvukovej a vizuálnej elektronickej poézie, interaktívnych kolaboratívnych systémov, online komunít, živých performancií, zvukovej inštalácie, počítačových hier a video umenia.

http://joerg.piringer.net/

  

EN: darkvoice is the obfuscation of language. darkvoice is the code-talker that no one understands because his language never existed. darkvoice is the ultimate self-censorship, the undecipherable message. darkvoice is the sound of the new world order, the private language of the net.

  

Jörg Piringer was born 1974. Living in Vienna, Austria. Member of the institute for transacoustic research. Member of the Vegetable Orchestra. Master degree in computer science. Works as a freelance artist and researcher in the fields of electronic music, radio art, sound and visual electronic poetry, interactive collaborative systems, online communities, live performance, sound installation, computer games and video art.

http://joerg.piringer.net/

  

 

Kde: Fuga, Továrenská 14, Bratislava

Kedy: 22. 03. 2014 o 20:00